slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Nový program rozvoja Žilinského samosprávneho kraja schválený

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom decembrovom zasadnutí schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 - 2020.

Príručka pre prijímateľa pre Interreg VA Poľsko - Slovensko

Dňa 23.12.2015 zverejnil Spoločný technický sekretariát pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA, Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

PF 2016

Konferencia k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 - 2020

V utorok, dňa 20.10.2015, v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK zorganizovala RA ŽSK konferenciu k prezentácii nového strategického dokumentu nášho regiónu.

MH SR vyzýva žiadateľov zvážiť reálnosť ukončenia projektov do 31.12.2015

MH SR ako riadiaci orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyzýva v novom usmernení žiadateľov (najmä mestá a obce), ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ide o projekty na re

V Žilinskom kraji môžu pôsobiť minimálne štyri funkčné miestne akčné skupiny

24.9.2015 zverejnilo MPRV SR výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií

Čerpanie eurofondov v Žilinskom kraji môže do konca roka prekročiť 2 mld. EUR

Ak sa podarí subjektom zo Žilinského kraja vyúčtovať výdavky, ktoré už majú zazmluvnené v projektoch schválených na podporu z EÚ, výška financií z Kohéznej politiky EÚ vrátane spolufinancovania zo štá

V novembri 2015 sa spúšťajú výzvy z IROPu

V novembri 2015 by mala byť zverejnená prvá výzva z Integrovaného Regionálneho operačného programu.

Pozvánka na konferenciu k novému programu Interreg Poľsko - Slovensko

Dňa 30. septembra 2015 sa v Zakopanom (PR) bude konať konferencia zameraná na zhodnotenie Programu cezhraničnej spolupráce Posľko - Slovenská republika 2007 - 2013.

Projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci Lipovec ukončený

Projekt RA ŽSK "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lipovec" sa v tomto roku dočkal administratívneho aj finančného ukončenia.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.