slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2015

Žilinský samosprávny kraj pozýva na ďalší ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov konanej v rámci Dní nápadov a inovácií.

Európska únia pripravuje aktualizáciu legislatívy k sústave NATURA 2000

Európska komisia v súčasnosti posudzuje dva hlavné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany prírody, ktorými je smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva z roku 1979 (smernica o vtákoch) a smernica o ochr

Výročná správa RA ŽSK za r. 2014 dostupná na webe

Výročná správa Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014 je už zverejnená na našom webovom sídle.

Prvú výzvu z OP Kvalita životného prostredia môžeme očakávať na prelome marca - apríla 2015

Pre žiadateľov, ktorí majú pripravené projekty na budovanie kanalizácií vrátane modernizácie systémov čistenia odpadových vôd a systémy úpravy pitnej vody bude v najbližších týždňoch zverejnená prvá v

Zašlite Výboru regiónov svoje názory na prípravu Partnerskej dohody a Operačných programov.

Výbor regiónov EÚ pripravuje svoje stanovisko pre Európsku komisiu a ostatné európske inštitúcie k tomu, ako sa v prog. období 2014 - 2020 budú využívať európske štrukturálne a investičné fondy.

Prvá výzva z nového programového obdobia

Prvý operačný program relevantný pre územie Žilinského kraja, ktorý zverejnil výzvu na predkladanie projektov v novom programovom období 2014 - 2020, je OP Stredná Európa.

Spúšťa sa nové programové obdobie

Všetkých potenciálnych uchádzačov o realizáciu projektov v programovom období 2014 - 2020 chceme upozorniť na stránku Úradu vlády SR, kde sú dostupné relevantné dokumenty vrátane schválených operačnýc

PF 2015

Turčianske Kľačany "Pod lampami" z eurofondov

Verejné osvetlenie obce Turčianske Kľačany na úpätí Malej Fatry od tejto jesene má novú kvalitu.

Budatínsky hrad čaká tretia etapa obnovy

Budatínsky hrad už vďaka eurofondom vyzerá oveľa krajšie. Má sprístupnenú hradnú vežu s vyhliadkou, vznikli priestory na dočasné výstavy, fasáda aj strecha zasvietili novotou.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.