slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Projekt RA ŽSK medzi príkladmi dobrej praxe ROP

V októbri 2012 schválila Európska Komisia Výročnú správu o vykonávaní Regionálneho operačného programu (ROP), ktorú predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán to

Vianočná výzva pre kapre i iné rybky

Subjektom pôsobiacim v sektore rybného hospodárstva sa otvára nová príležitosť získať podporu na marketingové aktivity zamerané na propagáciu predaja rybných produktov a ostatných produktov aquakultúr

Sme späť

Po niekoľkých dňoch nedostupnosti našej stránky sa nám podarilo oživiť ju takmer "v pôvodnom znení" už u nového poskytovateľa web hostingových služieb.

RA ŽSK zahájila projekt Hradná cesta

Dňom 21.6.2012 nadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt Hradná cesta.

Inovatívne v cezhraničnej spolupráci

Projektom "Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja)" pristupuje RA ŽSK k systematizovaniu cezhranične

Zelená pre cestovný ruch v Žilinskom kraji

Dva schválené projekty Žilinského samosprávneho kraja ako aj ďalších päť projektov predkladaných subjektmi na jeho území privedie v najbližších troch rokoch milióny eur na propagáciu cestovného ruchu

10 rokov existencie rozvojových agentúr

Dňa 1. 6.

Ďalší slovenský primát RA ŽSK - tentokrát nové sociálne zariadenie

Medzi 43 schválenými projektmi na výstavbu nových zariadení sociálnej infraštuktúry je iba jeden projekt samosprávneho kraja.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.