S odosielaním žiadostí na ochranu a využívanie vôd treba vyčkať.

Ministerstvo životného prostredia uverejnilo 19. augusta 2013 informáciu k výzve OPŽP-PO1-13-1, na základe ktorej oznamuje žiadateľom, že pripravuje usmernenie, ktoré bude zverejnené v termíne do 23.08.2013, t.j. najneskôr v deň uzavretia predmetnej výzvy.

Cieľom usmernenia k uvedenej výzve bude navýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy a zároveň vykonať formálne úpravy vybraných vzorov príloh žiadosti o NFP, ako aj upraviť a spresniť dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1“.

Termín na predkladanie žiadostí o NFP sa následne posunie o minimálne 15 dní.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.