Česko Slovensko má technický talent

Vedúci partner:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Hlavný cezhraničný partner:
Rozvojová agentura Žilinského samosprávného kraja n.o.

Operačný program:

OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika -Česká republika 2007-2013
Prioritná os 1 Podpora socio-kultúrnho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce.
Oblasť podpory 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
Termín realizácie:
september 2013 – august 2014

Rozpočet:
47 472 EUR

Ciele pojektu:

- podpora technických talentov, rozvoj schopností a zručností žiakov 2. stupňa ZŠ v kraji Moravskoslezskom a Žilinskom

- zvyšovanie motivácie žiakov 2. stupňa ZŠ na oboch stranách hranice k štúdiu technických odborov dlhodobo dopytovaných na trhu práce v oboch krajoch

- presvedčiť žiakov i učiteľov ZŠ o prestíži a perspektíve týchto odborov

Viac na http://povolaniprozivot.eu

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.