Nová iniciatíva vedúca k vytvoreniu centra excelentnosti v Žiline

Žilinská univerzita v spolupráci s konzorciom špičkových európskych expertov spolupracujúcich v rámci európskeho kompetenčného centra EMC2 a Rozvojovou agentúrou ŽSK spustili novú iniciatívu. Jej ambíciou je založiť v Žiline centrum excelentnosti európskeho rozmeru zamerané na rozvoj informačných a komunikačných technológií. Iniciatíva bude v prípade úspechu financovaná z aktuálnej výzvy programu Horizon 2020 zameranej na podporu budovania obdobných centier v regiónoch, ktoré potrebujú zvýšiť svoju výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií.

Práve podpora partnerstiev medzi poprednými vedeckými inštitúciami a partnermi z krajín s nízkou úrovňou výkonu v oblasti výskumu a inovácií môže pomôcť týmto krajinám a regiónom zaradiť sa medzi európskych lídrov.

Za účelom prípravy čo najlepšieho projektu sa dňa 23.7.2014 zrealizovala v Bruseli konzultácia so zástupcami Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie (DG R@I). Medzi odporúčania zástupcov DG R@I patrí aj dostatočné preukázanie prepojenia plánovanej špecializácie centra na ciele platných strategických dokumentov na národnej a regionálnej úrovni, osobitne na národnú stratégiu inteligentnej špecializácie. Ako pridaná hodnota projektu sa javí skutočnosť, že Žilinský samosprávny kraj je členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, čím jednoznačne deklaruje svoj záujem riešiť podporu regionálneho rozvoja a inovácií v kooperácii so zahraničnými partnermi. Obdobný prístup je potrebné uplatňovať aj pri medzinárodnej spolupráci inštitúcií venujúcich sa výskumu a inováciám, ktoré v kraji pôsobia, so špičkovými výskumnými pracoviskami v Európe.

Projekt prejde dvomi fázami, pričom v rámci prvej fázy sa podporí vypracovanie business plánu definujúceho budúcu organizačnú štruktúru centra, jeho aktivity a financovanie. V prípade schválenia tohto dokumentu Európskou komisiou projekt postupuje do druhej fázy, kedy dôjde k samotnej implementácii business plánu. Ako podporný zdroj financovania výskumných aktivít tohto centra sa tiež využije nový Operačný program Výskum a inovácie, z ktorého riadiaci orgán, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, vyčlení primerané zdroje v rámci programovacieho obdobia 2014 - 2020.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.