Rekonštrukcia modernizácia verejného osvetlenia v obci Turčianske Kľačany

Operačný program = Konkurecieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie – 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód ITMS = 25120220229

Schválená maximálna výška investičných výdavkov projektu = 221 950,00 EUR
Celkové oprávnené investičné výdavky = 221 420,80 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň skvalitnenie života v obci pomocou modernizácie verejného osvetlenia (VO); dodržanie normy STN EN 13201 1-4; dosiahnuť úsporu energie; výmena existujúcich svietidiel v súlade s STN EN 13201 1-4; zníženie nákladov na elektrickú energiu.

Verejné osvetlenie bolo pred realizáciou projektu neunifikované (rôzne typy svietidiel), čo zle vplýva na užívateľov komunikácií a narušovalo rovnomernosť osvetlenia. Stožiare a výložníky boli skorodované; RVO boli v nevyhovujúcom stave a s nevhodným ovládaním napájania; svietidlám chýbali kryty, nevyhovovali požiadavkám na svetelno – technické parametre.
Svietidlá boli nesprávne nasmerované, čo na komunikáciách spôsobovalo nedostatočné osvetlenie, zlé nasmerovanie, osvetlenie pod nesprávnym uhlom a boli zdrojom rušivého osvetlenia. Sústava VO bola náročná na údržbu a správu.

Doplnením nových stožiarov, výložníkov, cestných svietidiel, poistkových kompletov, stožiarových svorkovníc a regulačného ovládacieho modelu, výmenou RVO za nové inteligentné RVO s reguláciou a pripojením na diaľkový dispečing s GSM modulom sa prispeje k trvalo – udržateľnému rozvoju tejto oblasti. Projekt prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a následne zvýšeniu bezpečnosti pohybu ľudí po obci a ich ochrane.

Celkovo bolo vymenených 86 ks existujúcich svietidiel a podľa STN EN 13201 1-4 na osvetlenie komunikácie sa doplnilo 46 nových svietidiel. Spolu sa jedná o 132 ks. Vybrané technológie využité pri modernizácii systému VO prispejú k trvalo – udržateľnému rozvoju.
V roku 2019 by mala byť dosiahnutá úspora energie 436,91 GJ.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.