Zašlite Výboru regiónov svoje názory na prípravu Partnerskej dohody a Operačných programov.

Výbor regiónov EÚ pripravuje svoje stanovisko pre Európsku komisiu a ostatné európske inštitúcie k tomu, ako sa v prog. období 2014 - 2020 budú využívať európske štrukturálne a investičné fondy. Ide o stanovisko pripravované z vlastnej iniciatívy výboru.

Výbor regiónov je konzultačným a poradným orgánom EÚ zastupujúcim miestnu a regionálnu samosprávu vrátane samospráv v SR, ktoré sa v prípade záujmu môžu zúčastniť prípravy tohto stanoviska cez vyplnenie dotazníka dostupného tu: http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=p25Mnm6

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.