Výročná správa RA ŽSK za r. 2014 dostupná na webe

Výročná správa Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014 je už zverejnená na našom webovom sídle. Jej zverejneniu predchádzalo prerokovanie a schválenie v orgánoch RA ŽSK, ktoré zasadli v prvej polovici mesiaca apríl 2015. Výročná správa je dostupná tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.