Európska únia pripravuje aktualizáciu legislatívy k sústave NATURA 2000

Európska komisia v súčasnosti posudzuje dva hlavné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany prírody, ktorými je smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva z roku 1979 (smernica o vtákoch) a smernica o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín z roku 1992 (smernica o biotopoch).

V tejto súvislosti realizuje Výbor regiónov EÚ posudzovanie vplyvov tejto legislatívy na miestnu a regionálnu úroveň, ktorej súčasťou je aj získanie spätnej väzby od miestnych a regionálnych samospráv k uplatňovaniu tejto legislatívy na svojom území. Ich zástupcovia môžu zaslať svoje pripomienky a námety formou vyplnenia dotazníka dostupného tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5f439562-c004-4cca-a8fe-121ea08b608...

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.