Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lipovec

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie – 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód ITMS = 25120220218

Celkové oprávnené výdavky boli 257 500,00 Eur, pričom výška NFP bola 244 625,00 Eur

Práce na projekte verejného osvetlenia v obci Lipovec sa finančne ukončili dňa 31.3.2015

Hlavným cieľom projektu bolo zmodernizovať verejné osvetlenie v obci Lipovec v zmysle trvalo udržateľných prínosov pre súčasnú i budúce generácie.

Stav verejného osvetlenia (VO) v obci bol nevyhovujúci po viacerých stránkach. Osvetľovacia sústava nebola unifikovaná, a bola zložená z viacerých typov svietidiel, čo nepriaznivo vplývalo na užívateľov komunikácií, a enormne narušovalo rovnomernosť osvetlenia. Zdroje mali nízky svetelný tok lm/W, zlé podanie farieb, nízku životnosť. Všetky časti VO boli zastarané, skorodované a po životnosti. Pôvodné RVO neumožňovali reguláciu VO. Náklady na údržbu boli pre obec veľmi vysoké. VO nevyhovovalo príslušným platným normám a bola nutná jeho komplexná rekonštrukcia.

Pri realizácii projektu došlo k demontáži stožiarov, výložníkov, 104 pôvodných svietidiel, poistkového kompletu a stožiarových svorkovníc vonkajšieho osvetlenia. Následne bolo zrealizované osadenie nových stožiarov, výložníkov VB/0,5, cestných svietidiel s vysokoúčinným fazetovým optickým systémom pre sodíkovú vysokotlakú výbojku 50/70W, ktoré sú osadené vysokotlakou sodíkovou výbojkou 50W (25 ks), 70 W (93 ks, z toho 79 na pôvodných miestach), poistkového kompletu, stožiarových svorkovníc a regulačného ovládacieho modulu. Rozvádzače RVO1, RVO2, RVO3 sú vymenené za nové inteligentné rozvádzače VO s reguláciou a pripojením na diaľkový dispečing s GSM modulom. Je použitý nízkotrasový predradník s elektrickou reguláciou. Všetky nainštalované svietidlá zabezpečia pre jednotlivé komunikácie minimálne svetelné emisie v súlade s nariadením komisie (ES) č. 245/2009.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.