Čerpanie eurofondov v Žilinskom kraji môže do konca roka prekročiť 2 mld. EUR

Ak sa podarí subjektom zo Žilinského kraja vyúčtovať výdavky, ktoré už majú zazmluvnené v projektoch schválených na podporu z EÚ, výška financií z Kohéznej politiky EÚ vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR pre toto územie môže prekročiť 2 mld. EUR.

Vyplýva to z aktuálnych údajov centrálneho koordinačného orgánu o čerpaní pomoci EÚ v SR k 15.8.2015. Podľa nich je pre územie Žilinského kraja nakontrahovaných celkom 2, 073 mld. EUR, z ktorých bolo k uvedenému termínu vyčerpaných 1,417 mld. EUR. Výška zazmluvnenia ešte môže narásť, keďže otvorené sú stále viaceré výzvy vrátane výzvy na modernizáciu verejného osvetlenia v obciach. Najväčší rozdiel medzi zazmluvnením a reálnym čerpaním eurofondov je v Žilinskom kraji najmä u Operačného programu Doprava (vyše 300 mil. EUR), desiatky miliónov treba dočerpať aj u operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Výskum a vývoj. Z hľadiska percentuálneho podielu na čerpaní nakontrahovaných prostriedkov na území Žilinského kraja sú na tom najlepšie Regionálny operačný program a OP Zdravotníctvo, kde sa čerpanie priblížilo 90%. Naopak najnižšie čerpanie (26%) v kraji je u OP Informatizácia spoločnosti, kde je potrebné dočerpať necelých 10 mil. EUR z nakontrahovanej sumy.

K uvedeným sumám treba ešte pripočítať čerpanie vo výške cca 120 mil. Eur z Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo a daľšie desiatky miliónov EUR z programov cezhraničnej spolupráce a ostatných zdrojov. Aj vďaka nim je možné vyjadriť už teraz predpoklad, že hranicu 2 mld. EUR sa podarí v Žilinskom kraji "pokoriť", za čo treba pochváliť všetkých tých, ktorí už absolvovali alebo ešte zvádzajú svoj boj s prebujnelou byrokraciou a neustále sa meniacimi podmienkami implementácie u tejto agendy.

Slovenská republika k tomuto termínu dosiahla 3/4 čerpania možných prostriedkov z pomoci EÚ na programové obdobie 2007 - 2013. Viac informácií o čerpaní na národnej úrovni je dostupných tu: http://nsrr.sk/aktuality/&id=1353

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.