V Žilinskom kraji môžu pôsobiť minimálne štyri funkčné miestne akčné skupiny

24.9.2015 zverejnilo MPRV SR výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Ide o kľúčovú výzvu pre miestne akčné skupiny, ktoré majú ambíciu získať finančné zdroje z fondov EÚ na implementáciu svojich stratégií. Termín na predkladanie projektových zámerov je 30.11.2015. Prílohou predloženého zámeru musí byť vypracovaná stratégia.

V rámci zverejnenej výzvy je uvedený aj minimálny počet projektových zámerov, ktoré budú schválené pre daný kraj. Žilinský kraj má podľa tejto tabuľky "nárok" na minimálne štyri schválené projektové zámery.

Link na výzvu tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.