MH SR vyzýva žiadateľov zvážiť reálnosť ukončenia projektov do 31.12.2015

MH SR ako riadiaci orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyzýva v novom usmernení žiadateľov (najmä mestá a obce), ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ide o projekty na rekonštrukciu verejného osvetlenia) ešte prechádzajú hodnotiacim procesom, resp. ešte nie sú zazmluvnené a nemajú skontrolovaný proces verejného obstarávania, aby zvážili reálnosť ukončenia svojich projektov do konca roka.

Na jednej strane je im umožnené podpísať zmluvy s dodávateľmi a zrealizovať aktivity projektu aj pred ukončením procesu hodnotenia žiadostí, resp. kontroly verejného obstarávania, na strane druhej upozorňuje MH SR na riziká neschválenia podaných projektov, resp. krátenia nenávratného finančného príspevku.

Celé znenie usmernenia je dostupné tu: http://www.mhsr.sk/aktuality-mh-sr-vydalo-usmernenie-pre-ziadatelov-prij...

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.