Konferencia k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 - 2020

V utorok, dňa 20.10.2015, v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK zorganizovala RA ŽSK konferenciu k prezentácii nového strategického dokumentu nášho regiónu. V súlade s platnou legislatívou a v záujme stanoviť si svoje priority v novom programovom období pristúpil Žilinský samosprávny kraj k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 - 2020. Dokument bol spracovaný počas realizácie rovnomenného projektu podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu. Jeho tvorba bola realizovaná na princípe partnerstva so zastúpením expertov zo širokého spektra subjektov, ktorí v r. 2014 - 2015 pracovali v štyroch pracovných skupinách. Konferencii predchádzalo predstavenie návrhu dokumentu vo všetkých historických regiónoch ŽSK.

O otvorenie konferencie sa postaral Ing. Jozef Štrba, podpredseda ŽSK, ktorý zdôraznil význam strategického plánovania v rozbiehajúcom sa programovom období a poďakoval sa všetkým expertom, ktorí na príprave dokumentu participovali. Mimo prezentácie návrhu nového strategického dokumentu, bola konferencia doplnená aj o prezentácie zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy k jednotlivým operačným programom relevantným pre územie Žilinského kraja. Ich prezentácie sú dostupné na konci dokumentu. Prikladáme tiež brožúrku so stručným opisom stratégie.


Všetkým prezentujúcim aj hosťom konferencie ďakujeme za účasť a podnetné príspevky do diskusie.

Prezentácie z konferencie:

Mgr. Branislav Zacharides: PHSR ŽSK 2014 - 2020

RNDr. Vladimír Tóth: Národná podpora udržateľnej mobility

Ing. Renáta Neslušanová: RIÚS ŽSK

Ing. Michal Patúš: Cezhraničná spolupráca 2014+

Ing. Michal Strnál: program rozvoja vidieka 2014+

Brožúrka k PHSR ŽSK 2014-2020

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.