Príručka pre prijímateľa pre Interreg VA Poľsko - Slovensko

Dňa 23.12.2015 zverejnil Spoločný technický sekretariát pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg VA, Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 Príručku pre prijímateľa vrátane všetkých relevantných príloh.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.