Nový program rozvoja Žilinského samosprávneho kraja schválený

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom decembrovom zasadnutí schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 - 2020.

Tento strategický dokument, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na čerpanie fondov EÚ v novom programovom období, spracovala Rozvojová agentúra ŽSK v úzkej spolupráci s vyše 40 odborníkmi pracujúcimi po celý rok v expertných skupinách Vybavenosť územia, Ekonomika, Ľudia a Identita a sebestačnosť. Ako sa vyjadril predseda ŽSK Juraj Blanár , do Žilinskej župy chceme aj v novom období dostať čo možno najviac kvalitných investícií, ktoré nám pomôžu posúvať kraj ďalej a vytvárať pre našich obyvateľov, ale aj návštevníkov a turistov, miesto pre ich osobný, pracovný či rodinný rozvoj.

Návrh PHSR bol pred predložením na schválenie poslancom zastupiteľstva ŽSK predstavený vo všetkých piatich historických regiónoch ŽSK, ako aj na záverečnej konferencii, ktorá sa konala 20.10.2015 v Kongresovej sále Úradu ŽSK. Paralelne sa zrealizovalo hodnotenie dopadov na životné prostredie v rámci procesu SEA.

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a pripomienkovaní tohto dokumentu, ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

Stručné zhrnutie stratégie predstavuje táto Brožúrka k PHSR ŽSK 2014-2020.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.