V r. 2016 čakajme 32 výziev na skvalitnenie životného prostredia

U 29 z nich pôjde o otvorené výzvy s termínom uzavretia "do vyčerpania alokácie".

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia zverejnilo 31.12.2015 indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre obdobie január až december 2016.

Ako z harmonogramu vyplýva, plánovaných je celkom 32 výziev, ktoré sa budú dotýkať oblastí, ako je odpadové hospodárstvo, energetická efektívnosť verejných aj podnikateľských objektov vrátane zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie, ochrana prírody, kvalita ovzdušia a vôd, či znižovanie povodňových rizík a negatívnych dôsledkov klimatických zmien.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.