Projekt RA ŽSK v užšom výbere

Sto najlepších projektov postúpilo do druhého kola Dunajského nadnárodného programu na roky 2014 až 2020, ktorého cieľom je podporiť spoluprácu krajín v okolí Dunaja. Kooperácia sa má realizovať v oblasti inovácií, prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, manažmentu ekologických koridorov, vodného hospodárstva a predchádzania povodniam, dopravných systémov, energetickej bezpečnosti a efektívnosti či zlepšovania inštitucionálnych kapacít.

Medzi projektmi, ktoré prešli prvým "sitom", je aj projekt konzorcia partnerov, v ktorom nechýba Rozvojová agentúra ŽSK a Žilinská univerzita v Žiline. Ide o projekt GENESYS zameraný na vytváranie podmienok pre podporu inovácií v zmysle modelu quadruple helix vychádzajúceho z aktívneho fungujúceho partnerstva a prepojenia regionálnej samosprávy, VaV infraštruktúry a podnikateľského prostredia s aktívnou participáciou občanov/podnikateľov ako užívateľov vytvorených riešení vo VaV prostredí.

Viac informácií je dostupných tu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/sto-projektov-bojuje-o-podporu-dunajs...

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.