Blíži sa ďalší ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov

V poradí už jedenásty ročník konferencie inovačný rozvoj regiónov sa uskutoční 16.mája 2017, od 13. hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK (Komenského 48, Žilina).

V programe konferencie je zaradená aj prezentácia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o možnej podpore inovačných aktivít malých a stredných podnikov, ale aj predstavenie praktických skúseností s uplatňovaním systému duálneho vzdelávania.

Účasť na konferencii je bezplatná, uvítame ak sa na ňu vopred zaregistrujete na tomto mieste.

Program konferencie

12:30 – 13:00 Registrácia

13:00 – 13:10 Otvorenie podujatia a úvodné slovo – Juraj Blanár, predseda ŽSK

13:10 – 13:20 Implementácia RVIS 2014+ – Branislav Zacharides, riaditeľ RA ŽSK

13:20 – 13:50 Možnosti a nástroje podpory inovačných aktivít v sektore MSP
» Dostupnosť podpory inovácii pre malé a stredné podniky
Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra
» Informačná a finančná podpora inovačných aktivít pre malé a stredné podniky
Michal Patúš, riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja, Informačné a poradenské centrum pre európske investičné a štrukturálne fondy ŽSK

13:50 – 14:40 Podnikanie, trh práce a vzdelávanie - možnosti a úlohy škôl a podnikov
pri podpore a rozvoji záujmu o „technické“ odbory, premietnutí požiadaviek
z praxe a pri rozvoji talentov
» Moderná univerzita prepájajúca prax a vzdelávanie
Jozef Ristvej, prorektor, Žilinská univerzita
» Podnikateľské prostredie na JLF UK – Martina Antošová, Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
» Praktické skúsenosti z reálneho systému duálneho vzdelávania
František Kajánek, riaditeľ, SOŠT Čadca
» Spolupráca školy a zamestnávateľov v oblasti dopravy – Jarmila Matejčíková, riaditeľka,
SOŠD Martin – Priekopa, Ivana Pivková, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

14:40 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:00 Inovatívne prístupy vo vzdelávaní
» Aktivity Gymnázia V. Paulínyho Tótha v Martine na podporu technického vzdelávania študentov
Jozef Beňuška, Gymnázium V. Paulínyho Tótha Martin
» Učenie hrou – Zuzana Slobodová, become s.r.o. Žilina
» Virtuálna realita - inovatívny prístup ku školeniam zamestnancov
Miroslav Dilský, EdgeCom, s.r.o. Žilina
» Z@ict klaster ako nástroj na podporu študentov a rozvoj budúcich IT expertov
Marián Koprda, klaster Z@ict
» Aktivity na podporu podnikania v regióne – Silvia Milová, Podnikanie – ženyŽilina, o.z.

16:00 – 18:00 Vyhlásenie výsledkov súťaží spojené s čašou vína a neformálnym networkingom
Inovácia Žilinského kraja 2016
Stredoškolský podnikateľský zámer 2017

Sme presvedčení, že Vaša účasť na konferencii prispeje ku kvalite celého podujatia a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.