Podporujeme podnikanie žien cezhranične

Projekt: Podporujeme podnikanie žien cezhranične

Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/3/I/A/0030

Termín realizácie: 04/2017 - 02/2018

Realizátor/Vedúci partner: Rozvojová agentúra ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina; www.razsk.sk

Cezhraničný partner: Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Zamkowa 1, Cieszyn 43-400, Poľsko; www.klubkobietkreatywnych.pl

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podporiť cezhraničné podnikateľské zručnosti žien - podnikateliek formou prieskumu ich potrieb a tvorby a implementácie spoločného vzdelávacieho programu. Projekt bude zavŕšený prvým cezhraničným kongresom žien podnikateliek.

Aktivity projektu:
- Spoločný prieskum potrieb a prekážok, ktoré vnímajú ženy podnikateľky vrátane žien zvažujúcich začatie podnikania
- Cezhraničný workshop
- Tvorba vzdelávacích materiálov
- Pilotná implementácia vzdelávania
- Prvý cezhraničný kongres žien podnikateliek

Celková hodnota mikroprojektu: 20 355,89 EUR z čoho percentuálny podiel spolufinancovania z Európskej únie vo výške 85% činí 17 302,50 EUR

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Partner strešného projektu:

Video reportáž z Prvého cezhraničného kongresu žien podnikateliek:

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.