Cezhraničná spolupráca pre ženy podnikateľky aj pracovníkov samospráv

Schopnosť rásť a byť konkurencieschopný znamená aj byť informovaný o všetkom novom, čo mi v mojom napredovaní môže pomôcť. Vychádzajúc z tejto skutočnosti pripravila Rozvojová agentúra ŽSK viacero projektov, ktoré majú umožniť cezhraničný prenos toho najlepšieho know–how pre podnikateľskú verejnosť, ako aj pre samosprávy. Aj takouto cestou prispieva agentúra k napĺňaniu Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+.

Dva z týchto projektov sa už v roku 2017 reálne začínajú realizovať, keďže im bola schválená podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o projekty cezhraničnej spolupráce. Kým projekt „Podporujeme podnikanie žien cezhranične“ je zameraný na rozvoj slovensko – poľskej spolupráce, projekt „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ zas vytvára priestor pre slovensko – české kontakty a výmenu skúseností. To znamená, že realizácia oboch projektov si vyžaduje spoluprácu partnerov z dvoch štátov. So spracovaním a riadením projektov cezhraničnej spolupráce má RA ŽSK bohaté skúsenosti, ich cezhraničný rozmer teda nepovažujeme za problém, ale skôr za výhodu, ktorá aj partnerom na našej strane umožní získať najnovšie informácie spoza hranice, nadviazať kontakty s novými partnermi a pretaviť ich do vzájomnej spolupráce.

Prvý projekt je zacielený najmä na začínajúce podnikateľky a agentúra ho realizuje v spolupráci s Klubom kreatívnych žien z poľského Cieszyna. Jeho výsledkom bude overený vzdelávací produkt, ktorý má podporiť podnikateľské zručnosti žien podnikajúcich v slovensko – poľskom prihraničí. Projekt bude zavŕšený prvým spoločným cezhraničným kongresom žien podnikateliek.

Naopak druhý projekt, ako to vyplýva už z jeho názvu, je zacielený prioritne na zamestnancov úradov a organizácií patriacich miestnej a regionálnej samospráve. Spektrum workshopov a vzdelávacích aktivít zameraných na efektívnu verejnú správu, efektívne využívanie zdrojov, či zachovanie a propagáciu hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva umožní, aby sa príklady tej najlepšej praxe dokázali uplatniť na oboch stranách hranice. Na slovenskej strane sa do projektu zapojili partneri z Horného Považia, Liptova aj Turca, za hranicou zas do projektu vstupujú združenia z Opavska, Třinecka a Rožnovska. V oboch projektoch je vytvorený priestor pre účasť záujemcov z uvedených cieľových skupín na jednotlivých projektových aktivitách.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.