3,5 milióna EUR do zdravotníctva na Orave

"Modernizácia infraštruktúry Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená" je názov projektu spracovaného Mgr. Jankou Chudíkovou, projektovou manažérkou Rozvojovej agentúry ŽSK, ktorý sa zaradil medzi 15 úspešných slovenských projektov s priznaným prísľubom financovania z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zo 65,5 mil. Eur rozdelených v tejto výzve na modernizáciu ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť pôjde na Hornú Oravu 3,5 milióna.

Peniaze budú použité na zlepšenie priestorového a prístrojového vybavenia gynekologického a pôrodníckeho oddelenia nemocnice. Toto oddelenie v súčasnosti obmedzujú nedostatočné priestorové kapacity a stav súčasných priestorov nezodpovedá očakávaniam zo strany verejnosti ani trendom v oblasti zdravotníctva. Región spádovej oblasti nemocnice má jednu z najvyšších pôrodností v rámci SR. Počet hospitalizácií gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (GPO) v nej má rastúcu tendenciu. Aktivity projektu sú zamerané na prístavbu GPO (ktorá je samostatným funkčným celkom) a obstaranie potrebného vybavenia pre jej plnú funkčnosť. Prístavba výrazne zlepší priestorové zabezpečenie gynekologického a pôrodníckeho oddelenia. Po realizácii projektu sa dosiahne zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovanej akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti na GPO a jej kvalitatívne vyššia úroveň.

Ide o prvý úspešný projekt RA ŽSK na rozvoj zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji a zároveň z hľadiska objemu schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) o náš najväčší projekt. Úspech projektu si vyžadoval intenzívnu obhajobu zámeru už počas prípravy žiadosti o NFP, kedy Ministertvo zdravotníctva akceptovalo naše námietky k zneniu pôvodne vyhlásenej výzvy a výzvu aktualizovalo v prospech možnosti podania nielen tohto projektu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.