Pozvánka na workshop "Koncept inteligentního města – Smart City"

Dovoľujeme si Vás v mene projektového partnera, ktorým je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, pozvať na workshop "Koncept inteligentního města – Smart City", ktorý sa bude konať v dňoch 22.3. - 23.3.2018 v Třinci. Program podujatia v priloženej pozvánke. V rámci diskusie bude prednesený tiež príspevok Ing. Veroniky Šramovej "Kolaborácia v oblasti Inteligentných miest na úrovni V4 a EÚ".

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.