O príspevok na jasle sa môžu uchádzať obce, kraje, cirkev aj tretí sektor

Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na budovanie detských jaslí, presnejšie výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Stalo sa tak 10. júla 2017. Tí, ktorých zámery budú posúdené pozitívne, si môžu následne predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Maximálna kapacita jaslí je stanovená do 20 detí.

Termín na predkladanie zámerov je 10.9.2018. V Žilinskom samosprávnom kraji je na tento účel z Európskeho fondu regionálneho rozvoja k dispozícii 2 208 708 EUR, z ktorých 1 840 590 EUR získajú žiadatelia spadajúci pod Regionálnu integrovanú územnú stratégiu a 368 118 EUR žiadatelia spadajúci pod mestskú funkčnú oblasť krajského mesta. Oprávnenými žiadateľmi sú obce, samosprávne kraje, cirkvi, občianske združenia aj neziskové organizácie.

Viac Tu:http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13168

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.