Projekt "REGIONET - partnerstvo pre regionálny rozvoj"

Názov projektu: REGIONET - partnerstvo pre regionálny rozvoj

Prijímateľ: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.

Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj

Trvanie projektu: 12/2008 - 11/2010

Celkové oprávnené náklady: 6 242 947, 31 SKK (207 227,89 EUR)

Nenávratný finančný príspevok: 5 930 799, 94 SKK (196 866,49 EUR)

Ciele projektu:
1. Vybudovať 5 funkčných partnerstiev pre regionálny rozvoj z organizácií neziskového sektora a samospráv v Žilinskom kraji
2. Poskytnúť zamestnancom členov partnerstva kľúčové vedomosti a zručnosti pre efektívnu implementáciu projektov
3. Nastaviť funkčný komunikačný mechanizmus medzi členmi partnerstiev pre regionálny rozvoj

Súlad s PHSR ŽSK:
- Strategický cieľ 4: Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte Európy regiónov

- Špecifický cieľ 4.2: Posilnenie spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít v Žilinskom samosprávnom kraji

- Opatrenie 4.2.1: Posilňovanie implementačných kapacít pre
regionálny rozvoj; Opatrenie 4.2.2: Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne

Opis projektu/hlavné aktivity:
Zámerom projektu je podporiť absorbčnú kapacitu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v oblasti úspešného čerpania pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. Z uvedeného dôvodu bude pre zamestnancov organizácií tretieho sektora a samosprávy v historických regiónoch ŽSK zabezpečené vzdelávanie, ktoré im umožní získať vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú tvorbu a implemnentáciu projektov. V záujme zefektívnenia ich spolupráce budú vybudované partnerstvá týchto subjektov a nastavené funkčné nástroje pre ich efektívnu kooperáciu v oblasti regionálneho rozvoja.

Cieľové skupiny: zamestnanci organizácií z tretieho sektora a samospráv v ŽSK

Partneri projektu: Žilinský samosprávny kraj, Dotyky a spojenia, n.o., Spojená škola Martin, Mesto Martin, Lanové centrum, Mesto Turčianske Teplice, Obec Divina, SAIA Žilina, n.o., Liptovium, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, Obec Staškov, Obec Makov, Mesto Turzovka, Mesto Čadca, Kysucké múzeum, Kysucká knižnica, Kysucká hvezdáreň

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, na základe ktorého sa projekt realizuje, je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Stav projektu: projekt zazmluvnený

Ďalšie informácie, oznamy a výzvy k projektu

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.