Príklady dobrej praxe v rámci projektu Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Prinášame Vám spracované videá z Príkladov dobrej praxe pre projekt - Sieť inteligentných samospráv prihraničia (kód projektu 304031C555).

Videá, ktoré vznikli na podujatiach organizovaných projektovými partnermi, sú dostupné na nižšie uvedených odklikoch

Využívanie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu s dôrazom na turistiku a cykloturistiku v Martine a okolí tu.

Regionálna značka, návšteva farmárských trhov tu.

Ukážky regionálnych výrobcov Pravé valašské tu.

Strategické plánovanie a príklady dobrej praxe tu.

Koncept inteligentného mesta Smart City a príklady dobrej praxe tu.

Cykloturistická exkurzia na vidieku - príklady dobrej praxe tu.

Trendy a realita v odpadovom hospodársve - príklady dobrej praxe tu.

Podpora zachovania ľudových remesiel a tradícií v prihraničí - príklady dobrej praxe tu.

Príklady dobrej praxe, Aktivita D09 - príklady dobrej praxe tu.

Čistá doprava a energetická řešení na místni úrovni - príklady dobrej praxe tu.

Mapa dobrých riešení tu.

Všetky sú spracované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020, link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.