Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu Projektový manažér

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Základné požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (ideálne verejná správa, regionálny rozvoj príp. iný odbor súvisiaci s EÚ, štrukturálnymi fondami),
min. 3 roky praxe v oblasti prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných EÚ,
precíznosť, analytické myslenie, flexibilita, kreativita,
komunikatívnosť, zodpovednosť,
bezúhonnosť, samostatnosť.

Požadované znalosti:
znalosť Zákona č. 93/2017 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
základy účtovníctva,
znalosť anglického jazyka na úrovni B1,
počítačové znalosti – používateľ MS Word, Excel, PowerPoint.

Stručná charakteristika:
spracovanie projektov predkladaných v rámci Štrukturálnych fondov EÚ (IROP, OP KŽP, OP ĽZ, Interreg...) a iných dotačných schém (Dotácie MPSVaR SR, MF SR...),
príprava projektových príloh,
monitoring aktuálnych výziev,
implementácia projektov.

Platové podmienky od 1 100 EUR.

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.11.2019 na adresu: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 010 01 Žilina alebo e-mail: kjanurova@zask.sk

Termín výberového pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.