Výberové konanie na pozíciu Projektový koordinátor pre prácu s mládežou

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Projektový koordinátor pre prácu s mládežou

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Stručná charakteristika:
• Koordinovanie a organizovanie činnosti sekcie práce s
mládežou a jej zamestnancov
• Zabezpečenie plnenia úloh sekcie a reporting vedeniu
Rozvojovej agentúry ŽSK
• Aktívne vyhľadávanie a realizovanie grantov a projektov
zameraných na mládež ŽSK
• Koordinovanie projektov, súťaží, kultúrnych podujatí,
konferencií, odborných prednášok pre stredné školy ŽSK a
pre verejnosť
• Analyzovanie súčasného stavu práce s mládežou a potrieb
mládeže v ŽSK
• Vytvorenie koncepcie rozvoja práce s mládežou v ŽSK
• Vytváranie spolupráce medzi organizáciami,
stredoškolským parlamentom
• Vytváranie priestoru na ďalší rozvoj a aktivity pre
mládež podľa zistení z analýzy
• Upevňovanie spolupráce medzi mládežou a ďalšími odbormi
úradu ŽSK
• Vytváranie príležitostí a aktivít pre mládež zo sociálne
slabých vrstiev

Základné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pedagogického alebo
sociálneho zamerania
• skúsenosti s koordinačnou činnosťou v pedagogickej alebo
sociálnej oblasti
• skúsenosti s prácou s mládežou
• skúsenosti s projektovou činnosťou
• znalosť štátneho jazyka, angličtina alebo iný cudzí
jazyk výhodou
• MS Office na pokročilej úrovni
• aktívny vodič (vodičské oprávnenie skupiny B)

Osobnostné predpoklady:
• koordinačné zručnosti a skúsenosti
• organizačné schopnosti
• komunikačné zručnosti, korektné správanie a vystupovanie
• strategické myslenie
• hospodárnosť, základná orientácia vo financiách
• lojálnosť
• flexibilita
• aktivita a kreativita
• vzťah k mládeži

Platové podmienky: 1500,- EUR

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 21.11.2019 na adresu: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 010 01 Žilina
alebo e-mail: kjanurova@zask.sk

Termín výberového pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Žilina 11.11.2019

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.