Príhovor riaditeľa

Milí hostia stránky,

druhý štvrťrok tohto roka možno hodnotiť ako obdobie intenzívnej prípravy projektov a spracovávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci mnohých operačných programov (OP) Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky. Mimo výziev na infraštruktúru vzdelávania z ROP boli zverejnené aj výzvy z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Výskum a vývoj a mnohých iných. Projektová činnosť rozvojovej agentúry bola zameraná prioritne na infraštruktúru vzdelávania, kde sme spracovali jedenásť projektov pre krajské a obecné školy. Mimo toho agentúra spracovala a predložila vlastný projekt na vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu a tvorbu partnerstiev v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Pri písaní tohto predslovu už môžem konštatovať, že vďaka tejto práci sa do Žilinského kraja dostane vyše 190 miliónov korún zo štrukturálnych fondov. Asi niet lepšieho dôkazu zmysluplnosti existencie Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja (RA ŽSK), než takáto správa. Svojim kolegom gratulujem a spolupracovníkom našej agentúry ďakujem za ich pomoc pri dosiahnutí takéhoto výsledku. Dobrou správou je aj skutočnosť, že inovácie majú v Žilinskom kraji zelenú. Zrod klastra Z@ict, na ktorom naša agentúra aktívne participovala, je toho dôkazom. V mene RA ŽSK mu želám veľa úspechov pri dosahovaní vytýčených cieľov.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.