Stavebné úpravy - Zníženie vysokej energetickej náročnosti Stredného odborného učilišťa strojárskeho, Čadca

Názov projektu: Stavebné úpravy - Zníženie vysokej energetickej náročnosti Stredného odborného učilišťa strojárskeho, Čadca

Prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj

Názov operačného programu: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy: ROP-1.1-2008/01

Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj, Čadca, Okružná 693

Trvanie projektu: 03/2009 - 11/2009

Celkové oprávnené náklady: 44 967 868,26 SKK

Nenávratný finančný príspevok: 42 719 474,85 SKK

Cieľ projektu: Zefektívnenie podmienok pre vzdelávací proces na SOUS Čadca

Súlad s PHSR ŽSK: Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane infraštruktúry cestovného ruchu a špecifickým cieľom 3.1 Premena tradičnej školy na modernú s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania a poradenstva

Opis projektu/hlavné aktivity: Zníženie energetickej náročnosti prevádzky školy je nevyhnutné pre zabezpečenie podmienok pre jej rozvoj v zmysle dnešných požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. v rámci projektu sa zrealizuje zateplenie učňovskej školy, zateplenie haly učňovských dielní a zateplenie sociálneho prístavku a spojovacieho krčku. Zrealizujú sa úpravy v plynovej kotolni, existujúce článkové vykurovacie telesá sa nahradia doskovými a namontujú sa dvojregulačné termostatické ventily.

Cieľové skupiny: zamestnanci a študenti Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Čadci

Stav projektu: projekt schválený

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.