Rekonštrukcia objektov – zvýšenie energetického štandardu Gymnázia Viliama Paulíniho – Tótha, Martin

Názov projektu: Rekonštrukcia objektov – zvýšenie energetického štandardu Gymnázia Viliama Paulíniho – Tótha, Martin

Prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj

Názov operačného programu: Regionálny operačný program

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy: ROP-1.1-2008/01

Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj, Martin, Malá Hora 3

Trvanie projektu: 03/2009 - 10/2009

Celkové oprávnené náklady: 41 925 388,21 SKK

Nenávratný finančný príspevok: 39 829 118,80 SKK

Cieľ projektu: Zefektívnenie podmienok pre vzdelávací proces na Gymnáziu V.P.Tótha

Súlad s PHSR ŽSK: Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane infraštruktúry cestovného ruchu a špecifickým cieľom 3.1 Premena tradičnej školy na modernú s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania a poradenstva

Opis projektu/hlavné aktivity: Stavebné úpravy prispejú k zvýšeniu energetickej efektívnosti obálky budovy školy , a to: rekonštrukcia časti strešného plášťa s jeho zateplením, rekonštrukcia časti podlahy s jej zateplením, výmena pôvodných výplní stavebných otvorov – okná, vstupné dvere, komplexná výmena systému vykurovania a systému núteného vetrania. Obstaraná výpočtová technika zabezpečí modernizáciu a skvalitnenie podmienok pre výučbu.

Cieľové skupiny: zamestnanci a študenti Gymnázium Viliama Paulíniho – Tótha v Martine

Stav projektu: projekt schválený

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.