Nadstavba,zateplenie budov,výmena okien–Zníženie energetickej náročnosti Združenej strednej školy drevárskej, Krásno nad Kysucou

Názov projektu: Nadstavba,zateplenie budov,výmena okien–Zníženie energetickej náročnosti Združenej strednej školy drevárskej, Krásno n/K

Prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj

Názov operačného programu: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy: ROP-1.1-2008/01

Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj, Krásno nad Kysucou 1642

Trvanie projektu: 01/2009 - 02/2010

Celkové oprávnené náklady: 31 681 671,40 SKK

Nenávratný finančný príspevok: 30 097 587,83 SKK

Ciéľ projektu: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu na ZSŠ drevárskej, Krásno nad Kysucou

Súlad s PHSR ŽSK: Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane infraštruktúry cestovného ruchu a špecifickým cieľom 3.1 Premena tradičnej školy na modernú s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania a poradenstva

Opis projektu/hlavné aktivity: Výmenou nevyhovujúcich výplní, zateplením obidvoch budov a zmenou tvaru rovnej strechy dielní na sedlovú dôjde k zníženiu energetickej náročnosti obidvoch objektov. Navrhovanou nadstavbou strechy a zateplením obvodového plášťa sa odstráni sústavné zatekanie do objektu a statické poruchy stavby. V dielňach budú vymenené staré vykurovacie telesá a rozvody za nové.

Cieľové skupiny: zamestnanci a študenti Združenej strednej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou

Stav projektu: projekt schválený

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.