Eurofondy pre rozvoj Žilinského kraja

Priestor pre využívanie pomoci na regionálny rozvoj z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013 získala Slovenská republika na základe prijatia dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013 Európskou komisiou dňa 17. augusta 2007. Obdobné strategické dokumenty museli vypracovať všetky členské štáty EÚ. Úplné znenie NSRR SR je dostupné na NSRR SR 2007-2013.

Územie Žilinského kraja čerpá štrukturálnu pomoc v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Európska územná spolupráca.

CIEĽ KONVERGENCIA

V rámci cieľa konvergencia sa finančná podpora z fondov ERDF a ESF prioritne sústredí na regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa za tri posledné roky pred prijatím nových nariadení nedosiahol 75% priemeru krajín rozšírenej EÚ. S výnimkou Bratislavského kraja do tohto cieľa patrí celé Slovensko.

Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov, pričom pre územie Žilinského kraja sú relevantné tieto:

1. Operačné programy relevantné iba pre cieľ Konvergencia:

- Regionálny operačný program (prioritne pre územie v póloch rastu)
Prehľad obcí, klasifikovaných ako póly rastu, nájdete tu.

- OP Informatizácia spoločnosti

- OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

- OP Zdravotníctvo

2. Operačné programy pokrývajúce celú SR vrátane cieľa Konvergencia

- OP Doprava

- OP Životné prostredie

- OP Výskum a vývoj

- OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

- OP Vzdelávanie

Mimo operačných programov pod NSRR SR sú pre územie Žilinského kraja v rámci cieľa Konvergencia dôležité ešte dva programy a to:

- Program rozvoja vidieka (prioritne pre územie mimo pólov rastu)
Prehľad obcí, ktoré nie sú pólmi rastu nájdete tu.

- Operačný program Rybné hospodárstvo

CIEĽ EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA

Európska územná spolupráca (ETS) je novým cieľom kohéznej politiky EÚ. Vychádza zo skúseností regionálnej spolupráce v rámci programov cezhraničnej spolupráce (CBC) a programu Interreg. Cieľom ETS je dosiahnuť vyrovnanú integráciu rôznych území EÚ podporou spolupráce regiónov. Jeho napĺňanie je zabezpečené v rámci realizácie programov cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce. Subjekty zo Žilinského kraja môžu predkladať svoje projekty v rámci nasledovných programov:

Programy cezhraničnej spolupráce:


- Operačný program Slovenská republika – Česká republika
- Program Slovensko – Poľská republika (slovenskú verziu dokumentov na stiahnutie pod názvom "Application pack in Slovak" nájdete tu)

Programy nadnárodnej spolupráce:


- Program Stredná Európa


- Operačný program Juhovýchodná Európa


Program interregionálnej spolupráce:

- Interreg IVC

KOMUNITÁRNE PROGRAMY

Komunitárne programy sú nástrojom Európskej únie, ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce a riešeniu spoločných problémov členských krajín EÚ v oblasti konkrétnych politík EÚ. Tieto programy sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Tvoria základ pre intenzívnu európsku spoluprácu, reprezentujú a podporujú integráciu politiky Spoločenstva pomocou implementácie viacročných projektov cez medzinárodné konzorcia. Pristupujúce a kandidátske krajiny na vstup do EÚ tiež môžu vstúpiť do týchto programov za podmienky zaplatenia ročného poplatku. Špecifickým znakom komunitárnych programov je medzinárodná súťaž bez národných alokácií. V súťaži projektov zo všetkých členských štátov Európskej únie, prípadne aj iných asociovaných štátov, sú na financovanie vybrané len tie najkvalitnejšie projekty bez ohľadu na ich národnú príslušnosť.

Prehľad najdôležitejších komunitárnych programov aktuálnych pre programové obdobie 2007 - 2013:

- 7. Rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (7th Research Framework Programme - FP7)

- Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)

- Program zdravie (Health Programme)

- Program LIFE+ (LIFE+ (2007-2013))

- Program celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme)

- Program Mládež v akcii (Youth in Action Programme)

- Program Občania pre Európu (Citizens for Europe Programme)

- program Kultúra 2007 - 2013 (Culture 2007 - 2013)

- Finančný nástroj civilnej ochrany (Civil Protection Financial Instrument)

Ďalšie informácie ku komunitárnym programom EÚ v programovom období 2007 - 2013 nájde na EU funding.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.