Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Sobášneho paláca v Bytči v horizonte rokov 2007 - 2009


Názov žiadateľa: Žilinský samosprávny kraj

Názov projektu: Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Sobášneho paláca v Bytči v horizonte rokov 2007 - 2009

Typ projektovej podpory: individuálny projekt

Celkový grant: 954 902 EUR
Miera NFP z FM EHP a NFM: 85 %, t.j. 811 667 EUR
Miera NFP zo štátneho rozpočtu SR: 15 %, t.j. 143 235 EUR

Dátum schválenia: 23.7.2007

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 8.1.2008

Plánovaná doba realizácie projektu: približne 24 mesiacov

Súhrn:

Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu Sobášneho paláca v Bytči a umožnenie jeho využívanie pre kultúrne a spoločenské ciele. Celkovým cieľom je zachovanie národnej kultúrnej pamiatky a zvýšenie sociálneho a hospodárskeho rozvoja Žilinského regiónu.

Stav projektu: projekt v realizácii.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.