Posilňujeme implementačnú kapacitu Žilinského kraja

Dňa 1.decembra zahájila Rozvojová agentúra implementáciu projektu "REGIONET - partnerstvo pre regionálny rozvoj" podporený z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zámerom projektu je napomôcť naplneniu Programu rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v oblasti Špecifického cieľa 4.2: Posilnenie spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít v Žilinskom samosprávnom kraji (Opatrenie 4.2.1: Posilňovanie implementačných kapacít pre regionálny rozvoj; Opatrenie 4.2.2: Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne). Z uvedeného dôvodu budú v rámci projektu zrealizované opatrenia zamerané na rozvoj zručností a vedomostí zamestnancov tretieho sektora a samospráv v oblasti tvorby a implementácie projektov a vytvorené funkčné partnerstvá na úrovni historických regiónov ŽSK. Viac o projekte tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.