Plánované výzvy pre samosprávy v 1. polroku 2009

Milí hostia stránky,v záujme sprehľadnenia informácií o možnostiach čerpania eurofondov miestnou a regionálnou samosprávou Žilinského kraja je na našej webovej stránke umiestnená prezentácia plánovaných termínov výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prvom polroku 2009, kde ako oprávnení žiadatelia sú zadefinované aj miestne a/alebo regionálne samosprávy. Veríme, že táto prezentácia pomôže pri zorientovaní sa predstaviteľov obcí, miest aj ŽSK pri čo najkvalitnejšom plánovaní projektových zámerov na najbližšie mesiace. Prezentáciu nájdete na REGIO NEWS 4.

Mgr. Branislav Zacharides
riaditeľ

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.