Eurokomisárka vyzvala ministerstvo k ústretovosti voči obciam

Na pozvanie predsedu ŽSK Juraja Blanára navštívila 12. marca Úrad ŽSK eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner.
Bolo veľkou cťou a zároveň ocenením kvality
Rozvojovej agentúry, že sme mohli pripraviť a následne zrealizovať prezentáciu o úspešných projektoch ŽSK v uplynulom i súčasnom programovacom období, organizačných zložkách podieľajúcich sa na príprave a implementácii projektov a hlavných problémoch, ktorým musíme čeliť. V živej diskusii, ktorá prezentáciu sprevádzala poukázala Danuta Hübner na neľahkú situáciu žiadateľov vrátane samospráv pri zabezpečovaní spolufinancovania projektov v čase hospodárskej krízy a prezentovala kroky, ktoré podnikla Európka komisia na uľahčenie implementácie projektov. Upozornila tiež prítomných zástupcov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na čele s ministrom Marianom Janušekom, že je iba na riadiacich orgánoch na národnej úrovni, či umožnia žiadateľom využiť mimo systému refundácie aj iné, akceptovateľnejšie formy financovania. Poukázala na skutočnosť, že Európska komisia už presunula na Ministerstvo financií SR dostatočný finančný objem, aby bolo možné žiadateľom čerpať zálohové polatby. Komisárka tiež vyzvala ministerstvo k intenzívnejšej príprave žiadateľov na zabezpečenie verejného obstarávania, tak aby sa eliminovali nedostatky v tejto oblasti.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.