160 km regionálnych ciest bude rekonštruovaných z eurofondov

Žilinský samosprávny kraj v týchto dňoch obdržal oznámenia o schválení 8 projektových zámerov na rekonštrukciu ciest II a III triedy vo svojom vlastníctve. o uvedenej skutočnosti bola informovaná aj eurokomisárka pre regionálny rozvoj Danuta Hubner počas svojej návštevy na ŽSK.

Ide o projektové zámery, ktoré vypracovala RA ŽSK v jesenných mesiacoch uplynulého roka v rámci opatrenia 5.1 Regionálneho operačného programu. Celkovo takmer 24 mil. EUR (692 mil. SKK) bude použitých na odstránenie výtlkov, nerovností, sieťového rozpadu vozoviek, vyrovnanie nivelety a vo vybraných prípadoch, kde cesty trpia nadmerným dopravným zaťažením, aj na zásadné posilnenie ich hrúbky. Na vybraných úsekoch boli tiež zrealizované merania hluku. Štruktúra novej asfaltovej vrstvy je následne navrhnutá v zmysle zníženia hlučnosti. Na úseku Sučany - Turčianska Štiavnička bude tiež riešený bezpečný prechod obojživelníkov cez cestu.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo 5% spolufinancovanie uvedených projektov na svojom zasadnutí dňa 17.3.2009. Kompletný zoznam úsekov, kde bude prebiehať rekonštrukcia nájdete tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.