Vianočná výzva pre kapre i iné rybky

Subjektom pôsobiacim v sektore rybného hospodárstva sa otvára nová príležitosť získať podporu na marketingové aktivity zamerané na propagáciu predaja rybných produktov a ostatných produktov aquakultúry. Potenciálni uchádzači môžu získať finančný príspevok z OP Rybné hospodárstvo na nasledovné oprávnené aktivity:

Aktivita 1: Realizácia národných propagačných kampaní pre produkty rybolovu a akvakultúry
Aktivita 2: Vykonávanie prieskumov trhu v rámci Spoločenstva
Aktivita 3: Vykonávanie trhových štúdií a prieskumov pre predaj produktov Spoločenstva v tretích krajinách

Viac informácií k aktuálnej výzve nájdete tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.